Stadsbussterminalen

11 12

Allt fler reser med kollektivtrafiken i Skövde och busstrafiken står för en stor del av ökningen. Det ökade resandet innebär att stadsbussterminalen behöver byggas ut för att i framtiden kunna hantera ökad trafik.

Utbyggnaden, som är ett samarbete mellan Skövde kommun och Västra Götalandsregionen genom Västtrafik, stod klar oktober 2017. Terminalen fick bland annat fler hållplatslägen, fler cykelparkeringar och ett nytt cykelgarage för trygg och väderskyddad cykelparkering. Hela terminalområdet får ett lyft med mer grönska, utsmyckning och belysning.

Så här bra blir nya stadsbussterminalen! fagel-ny-liten

Utbyggnaden av stadsbussterminalen innebär att fler hållplatslägen skapas och att stadsbusstrafiken kan öka. Terminalen blir mer attraktiv och lättillgänglig. Hela området kommer att uppfattas som mer lättnavigerat, där ändringar i markbeläggningen, trädplantering och andra materialval spelar in.

För att skapa en trygg och aktiv plats där människor inte bara byter buss, utan även väljer att mötas, lägger vi fokus på belysning, offentlig utsmyckning och tillgängliga sittplatser. Ett nytt cykelgarage, där du kan låsa in din cykel, placeras mellan hållplatslägena. Det tillkommer även flera nya cykelställ.

Parkeringsmöjligheterna för bil i anslutning till terminalen kommer att öka. Parkeringshuset på kv Mode beräknas börja byggas under 2017. På kv Sleipener och kv Soldaten iordningställs ytorna för att möjliggöra för parkering.

Så påverkas du under byggnationen

Bussresenär? Under byggtiden (till och med hösten 2017) flyttas stadsbussarna till tillfälliga hållplatslägen på Trädgårdsgatan, cirka 250 meter från deras nuvarande läge. De nya hållplatserna kommer, precis som nuvarande, att vara utrustade med väderskydd och realtidsskyltar. Det kommer även finnas kundvärdar på plats under de första tre veckorna som hjälper dig att hitta rätt. Restiden kommer på sin höjd att förlängas med cirka en minut. Regionbussarna, tågtrafiken och resecentrumbyggnaden påverkas inte av utbyggnationen i denna etapp.

Trafikant? Stationsgatan (mellan Mörkekorset och Staketgatan) stängs av för all fordonstrafik i södergående riktning (gäller ej buss). Stationsgatan (Långgatan till Staketgatan) stängs av för all fordonstrafik. För att ge plats till stadsbusstrafiken längs med Trädgårdsgatan har även denna gata begränsad framkomlighet. Bil- och cykeltrafiken leds om med orange hänvisningsskyltning. Trädgårdsgatan enkelriktas för biltrafik och från Kyrkogatan kan biltrafik endast göra högersväng. För att nå Resecentrum och tågcentralen med bil eller taxi rekommenderar vi att du väljer att köra via Kurortsvägen (baksidan av centralen). Här finns under byggtiden en 10-minuters parkering.

Parkering? En del av parkeringsplatserna längs med Trädgårdsgatan stängs av under flytten. Detta gäller för platserna på den västra sidan mot Kyrkparken samt den östra sidan vid Kulturhuset. Istället ställs parkeringsytan på Långgatan vid kv Sleipner i ordning för att kunna innehålla nära dubbelt så många parkeringsplatser. Läs mer om parkeringsmöjligheterna här.

Läs mer om projektet under frågor och svar.

Tidplan

Denna tidplan uppdateras löpande med information från alla inblandade parter samt efter hur projektet fortlöper. Läs mer utförligt om vad som sker i de olika byggetapperna nedanför.

tidplan

Byggetapper

Etapp 1. Start 161128 – prel slut 170115 (slutdatum hänger på bygglovet för Regionens Hus)

Hela projektet inleds med ett arbete under jord. Färskvattenledningar kommer att bytas ut och dras om. Även de övriga funktionerna såsom avlopp, fjärrvärme samt el kommer att ses över. Intilliggande fastigheter kommer också att få frågan kring om det finns bitar de behöver byta ut eller om markarbete behöver göras – detta för att få så lite störning som möjligt under så kort tid som möjligt.

Arbetet är beställt av Skövde kommun med Anläggningsgruppen som entreprenör. I detta kommer också Serneke, som äger byggrätten till nya Regionens Hus, arbeta för att slippa dubbelarbete.

Bussdäcket kommer också att stängas av under perioden. Då kommer de linjebussar som ej är i trafik att hänvisas till deras bussdepå på Hasslum. Personbilar kommer inte heller att komma fram. Bakgrunden till avstängningen är att man behöver korsa Staketgatan (se bild nedan). Arbetet kommer att göras under några dygn. I detta steg kommer även arbetet vara igång kvällar och nätter.

Infart till Kv. Mode från norr kommer också att skapas. Denna kommer att vara permanent, men till en början göras provisorisk. Syftet med denna infart är att avlasta Mörkekorset från trafik. Detta finns markerat på karta nedan.

2

Etapp 2. Prel start 170116 – prel slut 170315

Under denna etapp kommer arbete pågå under mark för de norra delarna av Stationsgatan. Här kommer prel. bussdäcket fortsatt vara avstängt, likaså den vändplats som finns med på skissen ovan.

Etapp 3. Prel start 170316 – prel slut 170701

Under denna etapp “skapas” utseendet för platsen. Gator och ytor kommer stensättas och ytor för bussar gjutas. Här kommer också delar av grönska planteras och belysning, cykelställ med mera installeras.

Under denna etapp kommer ytan närmast ingång/utgång (vid nuvarande Avis) till Resecentrum att iordningställas. Detta medför att bussarna enbart kommer att använda en begränsad yta och då gå på linjen nedan.

3

Etapp 4. Prel start 170801 – prel slut 171125

Denna etapp kommer anpassas efter den tidpunkt då det påverkar kringliggande fastigheter och hyresgäster som minst. Start kan ske redan under sommaren 2017.

I denna etapp kommer arbete ske med den nedre delen av Långgatan samt intilliggande område där anslutning sker mot Stationsgatan. Arbete kommer också ske vid entrén till Kulturhuset från detta håll (ingången till Valhall), där nya sittgrupper med mera kommer installeras. I denna etapp kommer ungefär 15 parkeringsplatser att tas bort utmed Långgatan på rödmarkerad yta nedan.

4

 

Bilder

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden tagen den 7/4 -17, byggnation ses här på Stationsgatan i Södergående riktning.

Bilden tagen den 7/4 -17, byggnation ses här på Stationsgatan i Södergående riktning.

Bilden tagen 15/6-17, här Stadsbussterminalen sett från Stationsgatan Söder.

Öppning av stationsgatan 25/8-17, nu är gatan körbar för alla typer av fordon. Arbete fortgår med busslägen, planeringar med mera.


Invigning av Stadsbussterminalen 23/10- 17.