Hertig Johans gata västra

Syftet med utvecklingen av Hertig Johans gatas västra del är att skapa en mer inbjudande stadsmiljö och att knyta ihop ytorna mellan Stadshuset och Hertig Johans torg. Detta för att möjliggöra för ett livfullt stråk, där alla människor kan och vill vistas.

Ytorna kommer att anpassas för en hög framkomlighet för alla, oavsett funktionsvariation. Tanken är också att skapa bra hårdgjorda ytor som är lätta att hålla rent och är funktionella under många år framåt.

I processen kring framtagandet förs en dialog med företagen och fastighetsägarna utmed gatan för att göra processen så smidig som möjligt sett till olika verksamheters förutsättningar samt för att synkronisera detta med deras vardag.

Observera! Denna process är i skrivande stund (170301) pågående och materialet nedan är enbart projekthandlingar och konceptskisser. Tidplanen är också preliminär.

Ledord i ombyggnationen

 • Tillgänglighet och framkomomlighet för alla
 • Ytor för uteserveringar eller annat nyttjande utanför fasad
 • Möblering av gatan
 • Trygghet och belysning

Tidplan (preliminär)

 • November 2016
  Start för kommunikation och dialog med intilliggande fastighetsägare och hyresgäster.
 • Januari 2017
  Detaljprojektering av gatan där outputs från tidigare steg inkluderas.
 • Juni-September 2017
  VA- arbeten förberedande för ombyggnationen.
 • Juni-Juni 2017
  Byggnation Hantverksplatsen
 • Juli-Augusti 2017
  Upphandling av projektet från entreprenör.
 • Mars 2018
  Byggstart! Tanken är att påbörja projektet vid Fredsgatan och sedan fortsätta nedåt mot Hertig Johans torg.
 • Juni 2018
  Gemensam invigning av gatan!

Etappindelning

Här finns en länk till en detaljerad etappindelning, detta för perioden mellan vecka 11 till 25 då arbetet kommer pågå. En osäkerhetsfaktor är hur temperaturen ser ut vid starten av arbetet, är denna för låg förskjuts hela projektet tidsmässigt.

Här finns skissen för att läsa ut etappindelningen

Skisser och  bilder

Ritning över gatan, andra utkast – februari 2017.

Skiss över beläggning, andra utkast – februari 2017.

Modeller av möblering, andra utkast – februari 2017.

Ritning över gatan samt skiss på beläggningen
Ritning över gatan samt skiss på beläggningen, första utkast.

 

 

Materialvalen från Fredsgatan kommer att löpa nedåt på Hertig Johans gata
Materialvalen från Fredsgatan kommer att fortsätta nedåt på Hertig Johans gata
Gatan innan ombyggnation sett mot Hertig Johans torg från Petter Heléns gata
Gatan innan ombyggnation sett mot Hertig Johans torg från Petter Heléns gata
Gatan innan ombyggnation sett mot Stadshuset från Petter Heléns gata
Gatan innan ombyggnation sett mot Stadshuset från Petter Heléns gata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förberedande arbete med rör och ledningar under mark. Bilden tagen i korsningen Fredsgatan/Hertig Johans gata. 15/6-17.

VA-arbeten

Från och med den 22 maj kommer ett VA-arbete att utföras på den västra delen av Hertig Johans gata. Detta arbete startas mer eller mindre omgående, då det behöver vara färdigt innan delar med att byta ytskikt på gatan startar.

Etapp 1 (ungefär 22 maj – 9 juni)
Vi kommer att starta med att gräva och koppla om färskvattnet (se bild). Detta innebär att delar av korsningen Petter Helens gata/Lögegatan och Hertig Johans gata kommer att påverkas. Gatan kommer stängas av vid korsningen och trafik kommer inte kunna passera. Parkeringshuset i Commerce kommer vara åtkomligt, men enbart för trafik som går i södergående riktning.

Trafik som kommer från Fredsgatan kommer att skyltas förbud och en vändplats kommer att finnas på Petter Heléns gata. Parkeringarna på Petter Heléns gata kommer under denna tid inte kunna användas.

Ytan som grävs upp kommer efter arbetet att asfalteras omgående för att förhindra snubbelrisk och få en finare miljö.

Etapp 2 (ungefär 8 juni – 21 juli)
I denna etapp kommer två hål att grävas, ett i korsningen Fredsgatan och Hertig Johans gata och ett på Hertig Johans torg (se bild). Här kommer sedan den befintliga ledningen att sprängas och ny ledning läggas ned. Material för arbetet kommer att förvaras på Hertig Johans torg.

Ytan som grävs upp kommer efter arbetet att asfalteras omgående för att förhindra snubbelrisk och få en finare miljö.

Etapp 3 (start i september)
Korsningen Petter Helens gata/Lögegatan och Hertig Johans gata kommer att grävas upp igen för att koppla ihop ledningar och göra klart arbetet (se bild). Gatan kommer stängas av vid korsningen och trafik kommer inte kunna passera. Parkeringshuset i Commerce kommer vara åtkomligt, men enbart för trafik som går i södergående riktning.

Trafik som kommer från Fredsgatan kommer att skyltas med förbud och en vändplats kommer att finnas på Petter Heléns gata. Parkeringen på Petter Heléns gata kommer inte kunna användas.

I denna etapp stensätts platsen som den ska vara efter ombyggnationen.